Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η υποβολή αιτήσεων συνήθως γίνεται σε δύο περιόδους, Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ είναι περίπου 25 ανά έτος (το ανώτατο όριο είναι 50 ανά έτος). Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι τμημάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς επίσης και πτυχιούχοι άλλων συναφών τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Παράγραφος 12γ του Ν. 2916/2001, ΦΕΚ 114α. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ υπάρχουν δύο κριτήρια. Κάθε φοιτητής δηλώνει με ποιο ή ποια από τα κριτήρια επιθυμεί να κριθεί η υποψηφιότητά του για το ΠΜΣ.

Κριτήριο Α : Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, συστατικές επιστολές.

Κριτήριο  Β : Επίδοση σε εξετάσεις, συνέντευξη, συστατικές επιστολές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Με βάση τα παραπάνω, για κάθε φοιτητή διαμορφώνεται μία συνολική βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία αυτή προτείνεται συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο Άρθο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.