Ηλεκτρονική μορφή της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας βρίσκεται εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται εδώ

Για την υποβολή υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (η αίτηση σε αρχείο μορφής  docx  και σε  pdf).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου (εφ’ όσον είναι ήδη πτυχιούχοι).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (η συστατική σε αρχείο μορφής  pdf).
  7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  9. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31 Μαϊου 2019 και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (2 – 9) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνέντευξης του υποψηφίου.

Πριν την υποβολή της αίτησης συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 και το ενημερωτικό φυλλάδιο.