Ο Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» συντάχθηκε για να παρέχει βασικές πληροφορίες, όχι μόνον στους σπουδαστές του αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του. Στον Οδηγό Σπουδών περιλαμβάνεται η πλήρης δομή του προγράμματος με όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και το περιεχόμενο αυτών. Δίνονται πληροφορίες για τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς τους σπουδαστές καθώς επίσης και μια πρώτη γνωριμία με τους διδάσκοντες του προγράμματος.