Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» είναι:

(α) η ύπαρξη ενός ελάχιστου αριθμού βασικών (υποχρεωτικών) μαθημάτων κορμού τα οποία περιέχουν όλες εκείνες τις στατιστικές γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για κάθε επιστήμονα που θέλει να ασχοληθεί με την Εφαρμοσμένη Στατιστική, και

(β) η ύπαρξη ενός ικανοποιητικού αριθμού μαθημάτων επιλογής τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ανάλογα με τις επιλογές τους, να αποκτήσουν εξειδίκευση στις κατευθύνσεις

I. Βιοστατιστική (Β)
II. Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Χ)
III. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Ε.Π.)
IV. Κοινωνική Στατιστική (Κ.Σ.)
V. Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Ε.Σ.)