Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” είναι 3 διδακτικά εξάμηνα.

  • Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 μαθήματα εκ των οποίων τα 2 είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 3 είναι μαθήματα επιλογής.
  • Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 μαθήματα εκ των οποίων το 1 είναι υποχρεωτικό και τα υπόλοιπα 4 είναι μαθήματα επιλογής.
  • Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει 2 μαθήματα επιλογής και την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ).

Σε κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή επιλογής, αντιστοιχούν 6 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ στη Δ.Ε. 18 ΠΜ. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, MSc) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατανομή μαθημάτων στα 3 εξάμηνα, καθώς και η εκπόνηση ΔΕ (δηλαδή η συμπλήρωση 90 ΠΜ, συνολικά, 30 ΠΜ ανά εξάμηνο).

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή επιμέρους κατευθύνσεων που είναι προαιρετική. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξει ο φοιτητής, θα μπορεί να αποκτήσει εξειδίκευση στις εξής κατευθύνσεις:

I. Βιοστατιστική (Β)
II. Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Χ)
III. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Ε.Π.)
IV. Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Ε.Σ.)

Σε κάθε κατεύθυνση αντιστοιχούν 6 μαθήματα επιλογής (ορισμένα μαθήματα είναι ενταγμένα σε περισσότερες κατευθύνσεις). Προϋπόθεση για τη λήψη βεβαίωσης ολοκλήρωσης μιας κατεύθυνσης είναι η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 5 από τα 6 μαθήματά της (η βεβαίωση δίνεται για το πολύ δύο κατευθύνσεις).

Ακολούθως μπορείτε να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική”.