Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” είναι 3 διδακτικά εξάμηνα.

  • Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 μαθήματα εκ των οποίων τα 2 είναι υποχρεωτικά (ΥΠ) και τα υπόλοιπα 3 είναι μαθήματα επιλογής (ΕΠ).
  • Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει 4 μαθήματα εκ των οποίων το 1 είναι υποχρεωτικό (ΥΠ) και τα υπόλοιπα 3 είναι μαθήματα επιλογής (ΕΠ).
  • Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει 2 μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ).

Τα Υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τα μαθήματα επιλογής Χειμερινού εξαμήνου θα αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα επιλογής Εαρινού εξαμήνου θα  αντιστοιχούν σε επτάμιση (7,5) ECTS και η διπλωματική εργασία σε δέκα οκτώ (18) αντίστοιχα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, MSc) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε έντεκα (11) μαθήματα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατανομή μαθημάτων στα 3 εξάμηνα, καθώς και η εκπόνηση ΔΕ (δηλαδή η συμπλήρωση 90 ΠΜ, συνολικά, 30 ΠΜ ανά εξάμηνο).

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή επιμέρους κατευθύνσεων που είναι προαιρετική. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξει ο φοιτητής, θα μπορεί να αποκτήσει εξειδίκευση στις εξής κατευθύνσεις:

I. Βιοστατιστική (Β)
II. Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Χ)
III. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Ε.Π.)
IV. Στατιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Ε.Δ.)

Σε κάθε κατεύθυνση αντιστοιχούν 6 μαθήματα επιλογής (ορισμένα μαθήματα είναι ενταγμένα σε περισσότερες κατευθύνσεις). Προϋπόθεση για τη λήψη βεβαίωσης ολοκλήρωσης μιας κατεύθυνσης είναι η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 4 από τα 6 μαθήματά της (η βεβαίωση δίνεται για το πολύ δύο κατευθύνσεις).

Συγκεντρωτικός κατάλογος μαθημάτων

Κατάλογος μαθημάτων ανά εξάμηνο

Λειτουργία του ΠΜΣ

Εξεταστικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία               

Υπολογισμός βαθμού του ΜΔΕ

Υποτροφίες                                 

Διάρκεια σπουδών