Το ΠΜΣ ορίζει για κάθε φοιτητή Ακαδημαϊκό Σύμβουλο για καθοδήγηση σε θέματα σπουδών. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τακτικά με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλό τους, και να συζητούν μαζί του προβλήματα που αφορούν τις σπουδές ή άλλα θέματα που τους απασχολούν.

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι για τις τρεις τελευταίες σειρές μεταπτυχιακών φοιτητών δίνονται στους ακόλουθους συνδέσμους: