Στα πλαίσια του ΠΜΣ προάγεται και χρηματοδοτείται η ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών του. Εργασίες των φοιτητών παρουσιάζονται σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια οι οποίες κατά κύριο λόγο περιέχουν αποτελέσματα από τη διπλωματική τους εργασία.

Εργασίες Φοιτητών

  • Γεώργιος Μπάρτζης (ΜΕΣ 12007), Interpreting the out-of-control signal of a dispersion control chart, 3rd International Conference on Stochastic Techniques and Data Analysis, Lisbon-Portugal, 11-14 June 2014.
    Abstract, Presentation.
  • Μιχαλούδη Μαλβίνα (ΜΕΣ16018), Διερεύνηση των πολυμορφισμών στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας.  Presentation
  • Αντώνης Πεσκώστας (ΜΕΣ17020), Drug responsive versus drug refractory mesial temporal lobe epilepsy a single center prospective outcome study. Presentation