Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” είναι 5 διδακτικά εξάμηνα.

  • Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 3 μαθήματα εκ των οποίων τα 2 είναι υποχρεωτικά (ΥΠ) και ένα (1) είναι μάθημα επιλογής (ΕΠ).
  • Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει 3 μαθήματα εκ των οποίων το 1 είναι υποχρεωτικό (ΥΠ) και τα υπόλοιπα 2 είναι μαθήματα επιλογής (ΕΠ).
  • Το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει 3 μαθήματα επιλογής (ΕΠ).
  • Στο πέμπτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΕ).

Σε κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή επιλογής, αντιστοιχούν 6 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ στη Δ.Ε. 18 ΠΜ. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, MSc) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατανομή μαθημάτων στα 5 εξάμηνα, καθώς και η εκπόνηση ΔΕ (δηλαδή η συμπλήρωση 90 ΠΜ, συνολικά, 18 ΠΜ ανά εξάμηνο). Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή επιμέρους κατευθύνσεων που είναι προαιρετική. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξει ο φοιτητής, θα μπορεί να αποκτήσει εξειδίκευση στις εξής κατευθύνσεις:

I.Βιοστατιστική (Β)
II.Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Χ)
III.Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Ε.Π.)
IV.Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Ε.Σ.)

Σε κάθε κατεύθυνση αντιστοιχούν 6 μαθήματα επιλογής (ορισμένα μαθήματα είναι ενταγμένα σε περισσότερες κατευθύνσεις). Προϋπόθεση για τη λήψη βεβαίωσης ολοκλήρωσης μιας κατεύθυνσης είναι η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 5 από τα 6 μαθήματά της (η βεβαίωση δίνεται για το πολύ δύο κατευθύνσεις).

Ακολούθως μπορείτε να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΠΜΣ στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική”.