Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” (Υπουργική απόφαση Β7/300, ΦΕΚ 44/22-01-2002, τροποποίηση ΦΕΚ 1495/10-10-2006, απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 20.04.2010, συνεδρία 5η).

Το ΠΜΣ έχει στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή, όπως η Στατιστική, προσφέροντας στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, το εργαστήριο, τα στατιστικά πακέτα, και το υπολογιστικό κομμάτι της Στατιστικής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην “Εφαρμοσμένη Στατιστική” είναι 3 διδακτικά εξάμηνα. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα (δηλαδή συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο) καθώς και η υποχρεωτική εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο 3ο εξάμηνο σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς επίσης και πτυχιούχοι άλλων συναφών τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Παράγραφος 12γ του Ν. 2916/2001, Φ.Ε.Κ. 114α.

Το συνολικό ύψος των διδάκτρων είναι 4800 ευρώ (1600 ευρώ ανά εξάμηνο).