Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια επισκόπηση των Διπλωματικών Εργασιών που εκπονήθηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος καθώς επίσης και των Διδακτορικών Διατριβών των διδακτόρων του Τμήματος. Επιπλέον, παρουσιάζονται δραστηριότητες των διδασκόντων του προγράμματος σχετικές με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.IYSTAT Logo